Rozvod manželství

Dospějete-li k závěru, že vaše manželství již nefunguje tak, jako dříve, je častým i vhodným řešením rozvod manželství. Rozvod manželství je v českém právním řádu upraven v § 24 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Mají-li rozvádějící se manželé nezletilé děti, manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v samostatném opatrovnickém řízení. V řízení soud zejména určí, komu bude dítě (děti) svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu. Návrh na zahájení takového řízení lze podat před podáním žaloby o rozvod manželství nebo současně s ní.

[TODO]Může se stát, že soud manželství nerozvede…?

Nesporný (dohodnutý) rozvod

Sporný rozvod

[TODO] Obecně platí, že manželství může být soudem rozvedeno, a to na návrh některého z manželů pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití (tzv. sporný rozvod podle § 24 zákona o rodině). Soud proto musí dokazováním zjišťovat příčiny a míru rozvrácení manželství.

Kam žalobu podat?

Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu:

  • v jehož obvodě měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.
  • není-li takového soudu (např. manželé se odstěhovali každý jinam), pak je možno žalobu o rozvod manželství podat u soudu, v jehož obvodu má žalovaný manžel/ka bydliště;
  • nemá-li žalovaný manžel/ka bydliště, pak k okresnímu soudu, kde se zdržuje.

Soudní poplatek?

Za žalobu o rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 1.000,– Kč. Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.

Co všechno uvést do žaloby a co k ní přiložit?

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, v daném případě by kromě listin uvedených výše, měl být přiložen i oddací list jako doklad o existenci manželství, rodný list nezl. dítěte (tzn., nedovršilo-li 18 roku věku).

Vyjádření druhého manžela o tom, že se k žalobě o rozvod manželství připojuje, může být přiloženo již k žalobě, případně může být soudu zasláno až později nebo může být poskytnuto až při jednání soudu do protokolu.