Příjmení po rozvodu

V případě, že si partner, jenž sňatkem nabyl příjmení druhého partnera z nejrůznějších důvodů nepřeje ponechat po rozvodu toto příjmení, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) výslovně umožňuje, aby partner, který přijal příjmení druhého partnera, mohl po rozvodu upustit od užívání takovéhoto příjmení.

Chce-li tento partner opět přijmout své dřívější příjmení, popřípadě chce-li upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, musí tuto svou vůli oznámit matričnímu úřadu, a to pouze do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu.

Rozvedený partner však nemá právo žádat, aby bylo rozvedené partnerce uloženo neužívat jeho příjmení, které při sňatku přijali jako společné.