Co je to nesporný (dohodnutý) rozvod

Obecně platí, že manželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití (tzv. sporný rozvod). Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství. Tomuto způsobu rozvodu se však mohou rozvádějící se manželé vyhnout, pokud splní podmínky tzv. dohodnutého rozvodu ve smyslu § 24a zákona o rodině.

Rozvod manželství dle § 24a zákona o rodině (tzv. nesporný či dohodnutý)

V případě nesporného (dohodnutého rozvodu manželství dle § 24 a zákona o rodině se soud otázkou rozvrácenosti blíže nezabývá a manželství rozvede.

I přes to, že jde o formu rozvodu, který je primárně založen na vzájemném konsensu rozvádějících se manželů, nelze postupovat jinak, než podat žalobu o rozvod, kde jsou účastníci označení jako žalobce/žalobkyně (ten kdo žalobu o rozvod podává) a žalovaný/žalovaná (ten, vůči němuž žaloba o rozvod směřuje), což může na první pohled budit dojem, že jsou strany znesvářeny. Ale není tomu tak, jde jen o formální označení účastníků řízení.

Jaké musejí být splněny podmínky pro tzv. dohodnutý rozvod?

 1. manželství musí trvat alespoň jeden rok
 2. manželé spolu již nejméně šest měsíců nežijí
 3. k návrhu na rozvod se připojí oba manželé

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně, tedy nestačí splnění jen některé z nich. Kromě toho musí být k žalobě o rozvod manželství připojeny i následující listiny:

 1. Písemná smlouva – s úředně ověřenými podpisy obou manželů, kterou se upravuje:
  • vypořádání majetku manželů na dobu po rozvodu (vypořádání SJM)
  • práva a povinnosti společného bydlení
  • vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely
 2. Pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova a výživa nezletilého / nezletilých dětí na dobu po rozvodu (tzn., komu bude nezl. dítě svěřeno do péče, výše výživného). Pokud tedy v rodině jsou nezletilé děti/dítě, musí rodiče u soudu společně navrhnout úpravu jejich poměrů na dobu po rozvodu, když tento návrh soud posoudí a shledá-li, že je návrh rodičů v souladu se zájmy dítěte, úpravu schválí. Teprve po právní moci tohoto soudního rozhodnutí o poměrech dítěte / dětí, lze přistoupit k rozvodu manželství!