A co děti, když se rodiče rozvádí

Před tím, než soud vydá rozsudek, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

V případě, že oba rodiče jsou k výchově dítěte způsobilí a oba mají na výchově zájem

Pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.

Při rozhodování o tom, komu bude svěřeno dítě do výchovy, soud v prvé řadě dbá na zájem dítěte, přičemž přihlédne k jeho osobnosti, vývojovým možnostem, jeho schopnostem, atd…, a to s ohledem na možnosti a schopnosti rodičů. Přitom se snaží,a by bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného styku.

Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

O úpravě styku rodičů s dítětem mohou rodiču zavřít dohodu (ústní i písemnou), která nepotřebuje schválení soudu. Styk s dítětem však soud upraví, pokud to vyžaduje zájem na jeho výchově a poměry v rodině.

Změní-li se poměry, může soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností.