Právní služby spolupracujících advokátů

Kromě služeb, poskytovaných prostřednictvím portálu Rozchod.cz, můžete využít individuálně navíc širokého spektra právní služeb, které naši spolupracující advokáti nabízejí. Můžete je oslovit sami anebo prostřednictvím našeho portálu. Ceny právních služeb v těchto ostatních případech, se odvíjí od konkrétního případu, složitosti, časové náročnosti apod.

Právní oblasti, ve kterých Vám naši advokáti poradí a pomohou:

Občanské právo

 • občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (nájemní smlouva, smlouva kupní a o dílo, darovací smlouva, spotřebitelské smlouvy, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o přepravě, pojistná smlouva apod.)
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a exekučním řízení
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Nemovitosti

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnná smlouva apod.)
 • prověření původu nemovitostí před realizací převodu
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo a spory s nimi související
 • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení

Bytová družstva

 • komplexní právní servis při zakládání bytových družstev
 • právní pomoc při tvorbě a změnách stanov bytových družstev, domovního řádu a dalších vnitrodružstevních předpisů
 • právní pomoc při řešení porušování členských práv povinností včetně vyloučení člena družstva
 • zastupování klientů před soudem
 • převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva
 • právní servis při vzniku společenství vlastníků bytových jednotek

Pracovní právo

 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • příprava pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschovy cenných papírů a jiných listin
 • ochrana před nekalou soutěží

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek (vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • vymáhání plnění ze směnek

Dopravní nehody

 • trestněprávní aspekty, obhajoba
 • přestupky
 • náhrada škody

Advokátní úschovy

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů
 • úschova jiných cenností